website hết hạn sử dụng do chưa thanh toán gia hạn!

Qua ngày 21/05/2014 chúng dữ liệu sẽ bị xoá, tên miền kimhoanboi.com sẽ được đối tác khác mua lại và toàn quyền sử dụng.